POLSKI KONGRES PRAWA BUDOWLANEGO

Prawo budowlane | Zagospodarowanie przestrzenne | Umowy budowlane
Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza | Warszawa
24-26 czerwca 2019 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

 

ZAM-SEK

 

KONFERENCJA-ODPADY

 

ZAM-OBRONNE

Program

DZIEŃ 1

Prawo budowlane i zagospodarowania przestrzennego

Panel 1

Specustawa mieszkaniowa – wyzwania i problemy w stosowaniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 
9.00 – 10.00 – Michał Leszczyński

 • Dotychczasowe efekty funkcjonowania specustawy
 • Pozycja inwestora wobec gminy – partner czy petent
 • Największe pułapki w procesie inwestycyjnym
 • Zaświadczenie oświatowe – pierwsze pole starcia gmina-inwestor
 • Zintegrowane projekty inwestycyjne – perspektywa zagraniczna

Zmiany w procesie inwestycyjnym wynikające z przepisów środowiskowych 
10.00 – 10.30 – Agnieszka Skorupińska

 • Zmiany w procedurze pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Modyfikacja listy przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Przedsięwzięcia dla których trzeba uzyskać ocenę wodnoprawną
 • Regulacje antyodorowe
 • Dostosowanie inwestycji do nowych wymogów wynikających z przepisów odpadowych

Panel 2

Użytkowanie wieczyste –  wyzwania i problemy w stosowaniu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
11.00 – 12.00 – Paweł Duciak

 • Użytkowanie wieczyste – relikt PRL czy normalne prawo rzeczowe?
 • Przekształcenie z mocy prawa – osiągnięte efekty, nowe i stare problemy.
 • Zaświadczenie, urząd, notariusz, sąd.
 • Bonifikaty – dla kogo, kiedy, w jakiej wysokości.
 • Pomoc publiczna w opłacie przekształceniowej.

RODO w sektorze budowlano-inwestycyjnym
12.00 – 12.30 – Katarzyna Siemion

 • Zmiany dotyczące ochrony danych osobowych w przepisach sektorowych dotyczących budownictwa
 • Stosowanie RODO w zamówieniach publicznych (zakres przekazywanych danych osobowych oraz problematyka spełniania obowiązku informacyjnego)
 • Praktyka stosowanie RODO w branży budowlanej (rola podmiotów procesu inwestycyjnego w przetwarzaniu danych osobowych i obowiązki na nich ciążące)
 • Stosowanie monitoringu wizyjnego na budowie

Panel 3

Bieżące problemy zagospodarowania przestrzennego
13.15 – 14.00 – Tatiana Tymosiewicz

 • Zmiany spowodowane tzw. ustawą wiatrakową – Czy w 2020 r. nastąpi koniec możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy? (możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących zabudowy mieszkaniowej, możliwość uchwalania planów miejscowych przewidujących zabudowę mieszkaniową)
 • Zmiany spowodowane tzw. ustawą krajobrazową – Czy samorząd województwa może zakazać zabudowy na 25% powierzchni kraju? (audyt krajobrazowy, zakazy zabudowy i ograniczenia zabudowy w parkach krajobrazowych oraz na terenach obszarów chronionego krajobrazu, rola studium i planu, wpływ na władztwo planistyczne gminy i możliwości zabudowy i zmiany zagospodarowania terenu
 • Zmiany spowodowane wejściem w życie Prawa wodnego – Czy pozwolenia na budowę wydawane po 15 kwietnia 2015 r. i po 1 stycznia 2018 r. na pewno są ważne? (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, plany miejscowe obejmujące obszary szczególnego zagrożenia powodzią)
 • Projektowane zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Czy Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, plany zagospodarowania przestrzennego województw i Krajowa Polityka Miejska znikają z systemu planistycznego? Co się dzieje z treścią i rolą studium?
 • Pieniądze w planowaniu przestrzennym – odszkodowania związane z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego oraz realizacją inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, skutki finansowe instytucji zasiedzenia oraz przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Bieżące problemy w stosowaniu ustawy Prawo budowlane
14.00 – 14.45 – Błażej Korczak

 • Definicje budynku i budowli – historia i teraźniejszość
 • Projektant w procesie budowlanym – uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność
 • Istotne/nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego
 • Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane
14.45 – 15.30 – Sebastian Janicki

 • Nowy zakres dokumentów potrzebnych na etapie składania wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie
 • Nowe zwolnienia z obowiązku pozwolenia na budowę
 • Termin dla stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • Obowiązek podłączania budynków do sieci ciepłowniczej.
 • Legalizacja samowoli budowlanych
 • Zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe

DZIEŃ 2

Kontraktownie w budownictwie

Panel nr 1

Istotne warunki kontraktowania budowlanego, narzędzia zarządzania projektem z punktu widzenia zamawiającego
8.45 – 9.30 – Jakub Troszyński

 • ryzyka stron
 • warunki zmian
 • zarządzanie
 • kary umowne i inne zabezpieczenia
 • rozliczenia
 • najnowsze orzecznictwo
 • doświadczenia z negocjacji z branżą wykonawczą

Ważne problemy kontraktowania budowlanego
9.30 – 10.15 – Damian Kaźmierczak

 • koszt czasu
 • przyporządkowanie ryzyka
 • opóźnienia równoległe
 • granica odpowiedzialności wykonawcy

Panel nr 2

Debata: Narzędzia zarządzania kontraktem budowlanym – czy Zmiana naprawdę wymaga aneksu do umowy?
10.45 – 11.45 – Jakub Troszyński, Michał Skorupski, Zrinka Percić, Dariusz Koba

– Po 14 lat prowadzenia dużym inwestycji infrastrukturalnych na podstawie przepisów krajowych pojawia się pytanie o efektywność kontraktowania i zarządzania inwestycją. Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oferuje nowe narzędzie w postaci izby koncyliacyjnej KIO do rozstrzygania sporów. Czy spór powinien być rozstrzygany w ramach kontraktu czy poza nim? Czy Zmiana za każdym razem musi prowadzić do sporu? Czy możemy dopracować się systemu, w którym zmiany i modyfikacje zakresu, czasu i wynagrodzenia będą zarządzane na bieżąco?

Logika kontraktowania a prawo zamówień publicznych – doświadczenia stron i kierunki koniecznych zmian
11.45 – 12.30 – Dariusz Koba

Panel nr 3

Podejścia do kontraktacji – stosowanie w Polsce: ECI, MEAT i BVP
13.15 – 14.00 – Paweł Zejer

Roszczenia waloryzacyjne – sposoby obliczeń
14.00 – 14.45 – Michał Skorupski

 • jakie ryzyko zmian cen rozsądnie może obciążać strony umowy?
 • jak wykazać, że pierwotne ceny przyjęte przez wykonawcę były prawidłowe?
 • jak wykazać zasadność faktycznie ponoszonych kosztów?
 • kazusy i przykłady wyliczeń roszczeń

Wyliczanie kosztów pośrednich opóźnienia kontraktów infrastrukturalnych
14.45 – 15.30 – Tamara Małasiewicz, Michał Skorupski

 • rodzaje kosztów zależnych od czasu i niezależnych od przerobu
 • podstawy uznawania kosztów pośrednich za zasadne
 • dowody na poniesienie kosztów i ich zasadności
 • wyliczanie kosztów ogólnego zarządu i kosztów centrali
 • przyporządkowanie kosztów do kontraktu

DZIEŃ 3

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Panel 1

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane + założenia projektu nowej ustawy Pzp
9.00 – 9.30 – Dariusz Ziembiński

 • Zasady sporządzania OPZ
 • Skutki nałożenia na wykonawców obowiązków niemożliwych do oszacowania
 • Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Podwykonawcy w umowie o roboty budowlane + założenia projektu nowej ustawy Pzp
9.30 – 10.15 – Katarzyna Zadykowicz-Sokół

 • Podwykonawstwo w PZP i KC
 • Procedura zgłoszenia podwykonawcy
 • Dokumentowanie rozliczeń z podwykonawcam
 • Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Problemy praktyczne wynikające z realizacji umowy o roboty budowlane przez konsorcjum + założenia projektu nowej ustawy Pzp
10.15 – 10.45 – dr Robert Siwik

 • Warunki udziału w postępowaniu i łączenie potencjałów członków konsorcjum
 • Legitymacja procesowa członków konsorcjum
 • Współpraca w ramach konsorcjum a zmowa przetargowa

Panel 2

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane + założenia projektu nowej ustawy Pzp
11.15 – 12.00 – Jarosław Jerzykowski

 • Zasady wnoszenia zabezpieczenia
 • Wstrzymanie możliwości realizacji gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej
 • Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Upadłość generalnego wykonawcy
12.00 – 12.30 – Łukasz Mróz

 • Skutki upadłości wykonawcy dla zamawiającego
 • Sposoby zabezpieczenia interesów zamawiającego
 • Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Panel 3

Zmiany umowy o wykonanie zamówienia na roboty budowlane + założenia projektu nowej ustawy Pzp
13.15 – 14.00 – Piotr Mazuro

 • Jednoznaczne postanowienia umowne w SIWZ/ogłoszeniu
 • Dodatkowe roboty budowlane
 • Okoliczności, których nie dało się przewidzieć
 • Nowy wykonawca
 • Zmiany nieistotne

Klauzula rebus sic stantibus
14.00 – 14.30 – Tadeusz Lewandowski

 • Sądowe dochodzenie roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia za roboty budowlane
 • Najnowsze orzecznictwo

Sposoby i przyczyny przedterminowego zakończenia umowy o roboty budowlane
14.30 – 15.30 – Anna Onopiuk

 • Odstąpienie od umowy
 • Powiązanie umów z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (inwestor zastępczy, inspektorzy nadzoru, projektanci) z terminem obowiązywania umowy o roboty budowlane
 • Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Prelegenci

Michał Skorupski

Dyrektor, KPMG.

Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Partner, Kancelaria Bieluk i Partnerzy

Michał Leszczyński

Ekspert prawa budowlanego.

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma ``Zamawiający``, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych

Piotr Mazuro

Adwokat, kancelaria Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro

Anna Onopiuk

Radca prawny, kancelaria Bieluk i Partnerzy

Tadeusz Lewandowski

Radca prawny, Kancelaria Lewandowski i Wspólnicy sp.k.

Tatiana Tymosiewicz

Były zastępca dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Jarosław Jerzykowski

Radca prawny, Jerzykowski i Wspólnicy

Paweł Zejer

Członek zarządu, Instytut Analiz Budowlanych

Katarzyna Siemion

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w Białymstoku

Łukasz Mróz

Radca prawny, Łukasz Mróz kancelaria prawna

Robert Siwik

Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych, Kancelaria Radcy Prawnego Dr Robert Siwik

Błażej Korczak

Radca Prawny, ekspert prawa budowlanego

Damian Kaźmierczak

Główny ekonomista w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa

Jakub Troszyński

Partner Otawski Dziura Jędrzejewski i Partnerzy

Tamara Małasiewicz

Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR)

Dariusz Ziembiński

Kancelaria Dariusz Ziembiński i Partnerzy

Paweł Duciak

Rzeczoznawca majatkowy, wieloletni pracownik centralnej arministracji publicznej.

Dariusz Koba

Koba Consulting Group

Zrinka Perčić

Ekspert prawa zamówień publicznych

Agnieszka Skorupińska

Counsel, CMS

Sebastian Janicki

Kancelaria Magnusson

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjny Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a (wspólne wejście z Urzędem Zamówień Publicznych). Po wejściu do budynku należy kierować się w prawą stronę, gdzie znajduje się Recepcja Centrum oraz rejestracja uczestników konferencji.

Parking:

Kompleks Adgar dysponuje trzypoziomowym parkingiem podziemnym na ponad 600 miejsc. Po zwalidowaniu biletu parkingowego przez uczestnika konferencji w Recepcji Centrum, koszt parkingu wynosi 2 pln/h.

Partnerzy

Organizatorzy

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy medialni

Partnerzy merytoryczni

Zgłoszenia

3 dni konferencji

(całe wydarzenie)

1199 zł + VAT

(1474,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

999 zł + VAT

(1228,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Każdy uczestnik Kongresu otrzymuje za darmo drukowaną książkę „Kontraktowanie w budownictwie. Prawo, praktyka, zarządzanie”.

Autorzy: Michał Skorupski

Wydawca: Must Read Media

Data wydania: Grudzień 2018 r.

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Materiały szkoleniowe
 • Książka

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Dzień 1Dzień 2Dzień 3
 
Dzień 1Dzień 2Dzień 3
 

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.